Dla gmin

ZGL1. Opublikowano w Dla gmin

30.01.2015 | NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - problemy z Art. 6k

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015 roku pod pozycją 87 opublikowano ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.
W związku z opublikowaniem w/w ustawy nowelizującej, w dniu 21 stycznia br. Ministerstwo Środowiska zamieściło na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie uchwał podejmowanych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6k ust. 1 pkt 1 - uchwał w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tych opłat, art. 6k ust. 1 pkt 2 - uchwał w sprawie wysokości opłat za pojemnik o określonej pojemności, art. 6k ust. 4 - uchwał w sprawie zwolnień przedmiotowych lub dopłat w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
W odniesieniu do komunikatu Ministerstwa Środowiska pojawiło się szereg wątpliwości co do terminu i trybu uchwalania uchwał na podstawie art. 6 k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie zamieszczone zostały na naszej stronie Internetowej: www.zgl.pl.
Opinia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 30.01.2015, przekazana wszystkim Regionalnym Izbom Obrachunkowym, wskazuje na konieczność indywidualnej oceny aktualnie obowiązującej uchwały w powyższym zakresie, przez każdą z gmin z organem nadzoru (RIO) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. 
Związek Gmin Lubelszczyzny na bieżąco monitoruje wyżej opisaną sytuację. Będziemy Państwa informowali o opiniach w w/w kwestii, przedstawianych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Urząd Wojewódzki w Lublinie, i zamieszczali w/w informacje na naszej stronie internetowej: www.zgl.pl.

DO POBRANIA:

*Informacje opracowane dzięki materiałóm udostępnianym przez Serwis PRAWODLASAMORZADU.PL

10.02.2015 | KOMUNIKAT Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)

Komunikat

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)Kolegium na posiedzeniu w dniu 3 lutego br., po rozpatrzeniu kwestii wpływu znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na obowiązywanie dotychczasowych uchwał rad gmin w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat uznało, że uchwały te nadal obowiązują i mogą być przez gminy stosowane, z wyjątkiem sytuacji gdy ustalone stawki są wyższe od stawek maksymalnych, wynikających ze znowelizowanej ustawy.
Kolegium podziela w całości stanowisko w tej sprawie zaprezentowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w komunikacie z 28 stycznia br.  (http://www.bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=5405&bar_id=5227) i odsyła do treści tam zawartych.
Źródło: http://www.lublin.rio.gov.pl/?a=2243
30.01.2015 | NOWELIZACJA USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM (PROJEKT MAiC)

W związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjami nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Biuro Związku Gmin Lubelszczyzny zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do projektu ustawy.
Uwagi należy przekazać najpóźniej do dnia 6 lutego br. wysyłając je bezpośrednio na adres e-mail M.A.iC.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z kopią na adresy Biura Związku Gmin Lubelszczyzny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Celem ułatwienia przesyłania i późniejszego opracowania Państwa uwag przygotowana została tabela, którą można pobrać ze strony www.zgl.pl.
Szczegółowy opis resortowego projektu znajduje się z linkiem - https://mac.gov.pl/projekty/zmiany-w-przepisach-dla-samorzadow/opis-projektu. Natomiast projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2656.

W ramach wspólnych działań realizowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) uzgodniony został zakres uwag, jakie zgłaszamy w pierwszym rzędzie. Są to następujące kwestie:
  • centra usług wspólnych,
  • związki,
  • łączenie gmin i powiatów,
  • podatki
  • wycinka drzew.
DO POBRANIA:

14.01.2015 | XXV-lecie Odrodzonego samorządu terytorialnego

W 2015 roku przypada niezwykle ważna rocznica w historii naszego kraju: XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Wybory do rad gmin w 1990 roku przywróciły demokratyczny samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Samorząd lokalny to największe dobro okresu przemian po 1989 roku. Samorząd stał się szkołą kadr społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność i jego zaangażowanie w sprawy „małych ojczyzn" okazały się niezwykle efektywne. Widać to dookoła nas, wystarczy tylko spojrzeć obiektywnie i z refleksją. Dlatego obchody XXV rocznicy Odrodzonego Samorządu Terytorialnego godne są ze wszech miar właściwej rangi i odpowiedniej oprawy.
Wzorem uroczystości sprzed 5 lat, Związek Gmin Lubelszczyzny podjął się organizacji obchodów rocznicy XXV-lecia odrodzenia samorządności, których kulminacja została zaplanowana na miesiąc czerwiec bieżącego roku. W ramach obchodów Jubileuszu planowane są m.in.: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, wydanie okolicznościowej publikacji oraz organizacja uroczystej konferencji. Jedną z form uhonorowania dorobku samorządów Lubelszczyzny będzie odznaczenie najbardziej zasłużonych samorządowców z Gmin Członkowskich Związku: Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Przewodniczących Rad, wszystkich, których wieloletnia praca zasługuje na wyróżnienie i docenienie.
Informacje, które umożliwią nam przygotowanie wniosku o odznaczenie prosimy przesyłać na formularzu, którego wzór udostępniony został poniżej. Podczas wypełniania kwestionariusza w szczególności prosimy o sporządzenie bardzo dokładnego opisu działalności: opis pracy zawodowej: co udało się zrobić (pozyskanie środków, realizacja inwestycji, pozyskanie środków trwałych na rzecz instytucji w gminie) oraz opis pracy społecznej i charytatywnej (np. założenie stowarzyszenia, aktywna w nim praca, zrealizowanie konkretnych projektów, organizacja święta gminnego lub ponadgminnego, pełnione funkcje poza zawodowe, aktywność na polu społecznym i ponadlokalnym). Szczegółowych informacji w sprawie sporządzania w/w wniosków udziela P. Magdalena Komaniecka (tel. 81 444 02 80, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Do pobrania:  FORMULARZ - INFORMACJE O KANDYDACIE DO ODZNACZENIA

02.09.2016 | SPOTKANIA INFORMACYJNE: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH DROGOWYCH ZE ŚRODKÓW PROW

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym zagadnieniom związanym z zamówieniami publicznymi przy realizacji projektów w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020. Organizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Związek Gmin Lubelszczyzny.Spotkanie adresowane jest do pracowników samorządowych odpowiedzialnych za koordynację zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Poprowadzone zostanie przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Spotkania organizowane są w 4 miejscach województwa lubelskiego, dla uczestników z każdego z subregionów: 

  • Siennicy Różanej (grupa chełmska): 12 września 2016 r. (poniedziałek), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej (Siennica Różana 265 A),
  • Hrubieszowie (grupa zamojska): 12 września 2016 r. (poniedziałek), o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Hrubieszowie (ul. Prusa 8),
  • Lublinie (grupa lubelska): 14 września 2016 r. (środa), o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w Sali 269 na II piętrze (ul. Grottgera 4, Lublin),
  • Wisznicach (grupa bialska): 15 września 2016 r. (czwartek), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wisznicach (ul. Rynek 35), w Wisznicach (grupa bialska)
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr