odo

ZGL1. Opublikowano w ZGL

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
/Klauzla informacyjna RODO, Polityka prywatności (cookies)/
W ZWIĄZKU GMIN LUBESZCZYZNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych jest Związek Gmin Lubelszczyzny z siedzibą w Lublinie (20-078), przy ul. Żołnierzy Niepodległej 5/3.

2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
2.1. Administrator danych osobowych – Związek Gmin Lubelszczyzny przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnie zgody.
2.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Związku Gmin Lubelszczyzny;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Związku Gmin Lubelszczyzny
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie dodatkowej, wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.
3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem Danych Osobowych umowy na powierzenie przetwarzania danych.
3.2. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
5.1. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa a należącym do zadań Związku Gmin Lubelszczyzny przysługuje Pani / Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przetwarzamy dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez ADO może skutkować niemożliwością załatwienia sprawy.
5.2. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość realizacji celu, dla którego dane były przetwarzane.
5.3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej umowy lub formularza zgłoszeniowego ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
5.4. Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy nasza instytucja jest zobowiązana prawnie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
5.5. Niezależnie od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą instytucję przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. Skargę może Pani / Pan wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
6.1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawców, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
6.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody źródłem danych osobowych jest Pani/Pana osoba.
6.3. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną lub przedmiotem umowy jest osoba, której dane są przetwarzane źródło tych danych wynika bezpośrednio z umowy.


7. PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I PROFILOWANIE
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany co nie wpływa na podjęcie decyzji w stosunku do Pani / Pana w sposób zautomatyzowany. Dane przetwarzane w ten sposób mogą być profilowane.

8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Podczas organizowanych przez Związek Gmin Lubelszczyzny spotkań (Zgromadzeń Regionalnych, posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, konferencji, Konwentów, seminariów, szkoleń i innych) mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na naszych stronach internetowych, profilu Związku na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/ZwiazekGminLubelszczyzny lub stronach internetowych, z którymi współpracujemy w celach informacyjnych lub promocyjnych. Publikacja zdjęć odbywa się na podstawie art. 81 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.). Zgodę na ewentualną publikację wizerunku każdy ze zgłoszonych uczestników w/w spotkań podpisuje dobrowolnie na formularzu zgłoszeniowym, na etapie zgłoszenia udziału. Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu przysługuje prawo do żądania usunięcia fotografii z serwisów i stron internetowych lub innych miejsc w przestrzeni publicznej (np. tablice ogłoszeń, banery itp.). Żądanie usunięcia należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

9. DANE PRZETWARZANE PRZY ODWIEDZANIU NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ - POLITYKA PRYWATNOŚCI I USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
9.1. Informacje podstawowe - Odwiedzając naszą stronę, na Pani/Pana komputerze lub urządzeniu mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez naszą stronę lub strony, do których się odwołujemy (np. pokazując multimedia, udostępniając linki, itp.)
9.2. Po co stosuję się pliki cookies? - Pliki cookies używane są na stronach internetowych ze względu na wygodę użytkowników min.: by jak najlepiej dostosować treści i funkcje oraz wygląd witryny do ich potrzeb, a także w celach statystycznych czy też odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach. Ponadto pliki te mogą zawierać różne informacje o osobach odwiedzających nasze strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim, możliwe jest poznanie adresu IP użytkownika, właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Zaznaczyć jednak należy, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem lub urządzeniem połączonym do sieci Internet, na którym pliki cookies zostały zapisane – tzw. adres IP.
9.3. Dodatkowe informacje - Zapisywanych na Pani/Pana komputerze lub urządzeniu informacji wysyłanych z naszej strony nie przetwarzamy i nie gromadzimy.
9.4. Zmiana ustawień – Może Pani/Pan dokonać zmian ustawień dotyczących ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania na Pani/Pana komputerze lub urządzeniu. Jeśli nie wyłączy Pani/Pan możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Pani/Pana zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
9.5. Podjęcie decyzji - Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan na odrzucenie wszystkich ciasteczek, może stać się utrudnione lub niemożliwe korzystanie z niektórych treści i/lub usług dostępnych na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony.
9.6. Wyłączenie plików cookies - Każdy użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki do odpowiadającego mu poziomu ochrony przed plikami cookies, może je też całkowicie zablokować.
9.7. Zmiana ustawień plików cookies - Informacje na temat obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów. Jeśli korzysta Pani / Pan z urządzenia typu: smartfon, tablet, telefon komórkowy itp., prosimy o zapoznanie się z opcjami dotyczącymi ustawień plików cookies w instrukcji lub dokumentacji urządzenia, z którego Pani / Pan korzysta.
9.8. Podsumowanie – wszelkie dane otrzymane i zebrane przy pomocy naszych stron internetowych i serwerów je obsługujących przeznaczone są na użytek wyłącznie naszej instytucji nie będą sprzedawane i udostępniane innym podmiotom. Poufność danych może być uchylona ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. w celach dowodowych na polecenie odpowiednich organów).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Administrator Danych Oosbowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu zobowiązuje się właściwie chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami.

10.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

XXIX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

ZGL1. Opublikowano w ZGL

W imieniu Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny, (zgodnie z uchwałą nr 7/ZZGL/2016 podjętą podczas posiedzenia Zarządu w dniu 27 kwietnia 2016 r.), zwołuję XXIX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne ZGL, na dzień 30 maja 2016 roku (poniedziałek) na godzinę 13.00 (I termin, 14.00 - II termin*), w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, przy ul. Grottgera 2.

Przed częścią Statutową Zgromadzenia zapraszam do udziału w Uroczystych Obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego oraz bloku tematycznym Zgromadzenia, które rozpoczną się o godz. 10.00. W części Statutowej tegorocznego Zgromadzenia Regionalnego zostanie podsumowany 2015 rok.
Zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu ZGL, gminy członkowskie są reprezentowane w Zgromadzeniu Regionalnym przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
/.../
Jan Mołodecki

 

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (programZR29.pdf)Program XXIX Zgromadzenia Regionalnego ZGL 1045 kB2016-05-12 09:52

Kontakt

Administrator. Opublikowano w ZGL

 

Związek Gmin Lubelszczyzny

ul. Żołnierzy Niepodległej 5/3  (I piętro)

20-078 Lublin

tel. 81 444 02 80
fax 81 444 07 29

email: zgl(at)zgl.pl

Dyrektor Biura: me.komaniecka(at)gmail.com

 OPOS

Opublikowano w ZGL

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI SAMORZĄDOWYCH - INFORMACJE

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS)
W dniu 29 października w Nowej Soli dziewięć stowarzyszeń i związków podpisało Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS), którego celem jest m.in. wspólna i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz wzajemna wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych.
Porozumienie zakłada także prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.
Idea OPOS - początki...
Inicjatywa stworzenia wspólnej platformy porozumienia regionalnych organizacji samorządowych pojawiła się w 2011 roku, w rozmowach o współpracy dwóch stowarzyszeń: wielkopolskiego i śląskiego. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało pierwsze spotkanie we wrześniu 2012 r. w Tarnowie Podgórnym z udziałem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  , Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego i Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. Kolejne spotkanie odbyło się w Konstantynowie Łódzkim w lutym tego roku, jako dobra praktyka wymiany doświadczeń, natomiast idea połączenia sił i wspólnych działań reprezentujących interesy samorządów lokalnych, to pomysł ze Świerklańca w maju 2013 r., gdzie Jacek Walczak Prezydent Sieradza zaproponował nazwę OPOS-u (Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych).
Główne cele Porozumienia (wyciąg z Porozumienia):
Cele OPOS realizowane będę w szczególności poprzez:
- opracowywanie i prezentowanie wspólnych stanowisk centralnym organom władzy publicznej w Polsce oraz na forum publicznym;
- opracowywanie projektów aktów normatywnych i przedstawianie ich właściwym podmiotom posiadającym inicjatywę prawodawczą;
- prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
- reprezentowanie Stron porozumienia w rozmowach z centralnymi organami władzy publicznej w Polsce;
- koordynację działań Stron porozumienia celem zwiększenia ich efektywności;
- stworzenie platformy wymiany doświadczeń, opinii, stanowisk oraz dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych oraz zrzeszonych w nich jednostek samorządu terytorialnego.
Strony Porozumienia:
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo Zachodniego Mazowsza
Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Śląski Związek Gmin i Powiatów
Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
Związek Gmin Lubelszczyzny
Związek Gmin Śląska Opolskiego
Związek Gmin Pomorskich
Podjęte Stanowiska:
- nt. projektu ustawy o powiecie metropolitalnym oraz projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (tekst w załączeniu)
- nt. projektu Ustawy o korytarzach przesyłowych (tekst ostateczny w opracowaniu)
- nt. projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tekst ostateczny w opracowaniu)
- nt. projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (tekst ostateczny w opracowaniu)
 

CZŁONKOWIE OPOS

Członkowie OPOS1szgip 2zgwl 3sgipw-mini 4szgprl 5zgl 6psst  7sgrpzm 8zgwm 9zgso 10zgp skpbw SPOTKANIE SZEFÓW ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W OPOS - LUBLIN 15-16.05.2014

Spotkanie szefów organizacji działających w OPOS w LublinieObrady OPOS w Lublinie odbyły się po raz czwarty. Spotkanie poświęcone było dyskusji i wypracowaniu stanowisk w zakresie m.in.
  • prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw,
  • projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt MAiC),
  • uwag do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym,
  • oczekiwań samorządów gminnych dotyczących postulowanych zmian przepisów regulujących funkcjonowanie oświaty, w tym: ustawy o systemie oświaty i Karta Nauczyciela
  • projektu ustawy o OZE

SPOTKANIE SZEFÓW ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W OPOS - POZNAŃ 17.03.2014

Spotkanie szefów organizacji działających w OPOS w PoznaniuSpotkanie OPOS w PoznaniuW Poznaniu 17 marca 2014 roku odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, którego celem były konsultacje w sprawie poprawek do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Uczestnikami posiedzenia byli przedstawiciele Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Związku Gmin Pomorskich oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Regionu Południowo – Zachodniego Mazowsza oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – gospodarz posiedzenia. W spotkaniu udział wziął Minister w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Janusz Sepioła oraz Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego Stanisław Iwan.
Problematyka dotycząca regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu lokalnego, jest kwestią dominującą w działaniach lobbingowych regionalnych organizacji samorządowych. Dogłębna analiza projektów ustaw stała się możliwa dzięki co raz prężniej działającej inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którą zaangażowało się już 9 organizacji. Podczas spotkania w Poznaniu oficjalnym członkiem OPOS stało się Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Spotkanie OPOS w Poznaniu


SPOTKANIE SZEFÓW ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W OPOS - NOWA SÓL 29.10.2013

Dziewięć związków Gmin Polskich, tj.:Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Sudecki Konwent Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów,  Zrzeszenie Prezydentów Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Pomorskich oraz Związek Gmin Śląska Opolskiego - podpisało we wtorek 29 października w Nowej Soli Porozumienie o współpracy Regionalnych Organizacji Samorządowych, których celem jest między innymi wspólna i skoordynowana reprezentacja w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce oraz wzajemna wymiana dobrych praktyk związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji samorządowych. Porozumienie zakłada także prowadzenie działalności lobbingowej związanej z najważniejszymi zmianami w prawie dotyczącymi funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

SPOTKANIE SZEFÓW ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W OPOS - ŚWIERKLANIEC 17.05.2013

Spotkanie szefów organizacji działających w OPOS w ŚwierklańcuW Świerklańcu w dniu 17 maja 2013 r. odbyło się na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, spotkanie regionalnych organizacji samorządowych z całej Polski. W trakcie spotkania poruszono najistotniejsze kwestie dot. aktualnego i przyszłego funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce, tj.:
1. uzgodniono dalsze wspólne działania regionalnych korporacji samorządowych w zakresieprezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmian niektórych ustaw (projekt z grudnia 2012 r.) – w tym także przedstawiono wyniki spotkania samorządowców z woj. śląskiego z p. Olgierdem Dziekońskim, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, które odbyło się w dn. 14 maja br. w Katowicach;
2. omówiono zagadnienia dot. systemu oświaty związane w szczególności z efektami prac powołanego w ramach struktur Śląskiego Związku Gmini Powiatów Zespołu Zadaniowego ds. Oświaty, które koordynuje p. Joanna Kryszczyn, Zastępca Prezydenta Rybnika;
3. przyjęto wspólne stanowisko dot. propozycji zmian postulowanych przez jst w Karcie Nauczyciela i w projekcie tzw. „ustawy przedszkolnej”;

4. przeprowadzono dyskusję koncepcyjną nad systemem ustrojowych regulacji samorządowych;
5. omówiono kierunki poprawy skuteczności wspólnych działań regionalnych korporacji samorządowych, a w szczególności współpracę regionalnych organizacji samorządowych w kontekście efektywnej sieci wyspecjalizowanych w określonych tematach organizacji regionalnych. Ustalono, że zostanie podpisane porozumienie regionalnych organizacji samorządowych dot. współpracy;

6. przyjęto wspólne stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym;

7. przedstawiono przygotowywany przez Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dot. pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów terytorialnych;

W spotkaniu regionalnych organizacji samorządowych uczestniczyli reprezentanci dziewięciu regionalnych korporacji samorządowych, a w szczególności:
1. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
2. Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza;
3. Stowarzyszenia Związków Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;
4. Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
5. Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego;
6. Związku Gmin Lubelszczyzny;
7. Związku Gmin Śląska Opolskiego;
8. Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego;
9. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

SPOTKANIE SZEFÓW ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W OPOS - KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 05.02.2013

Spotkanie szefów organizacji działających w OPOS w Konstantynowie ŁódzkimSpotkanie szefów organizacjcji zrzeszających JST w Konstantynowie Łódzkim
Drugie spotkanie szefów regionalnych korporacji samorządowych, odbyło się 5 lutego 2013 roku w Konstantynowie Łódzkim.
Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.
Na zaproszenie organizatora odpowiedziało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. 
Celem spotkania było omówienie bieżących problemów JST, które wymagają konsultacji oraz interwencji środowiska samorządowego. Podczas obrad przedstawiciele poszczególnych regionalnych stowarzyszeń zajęli się m.in. 
problematyką Prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji założeniem do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez JST oraz zagadnieniem wdrażania nowych przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
. Podczas dyskusji pojawiła się również dyskusja na temat długości kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, realizacji zadań oświatowych, jak i ochrony zdrowia i rozwoju infrastruktury drogowej.
Spotkanie w Konstantynowie Łódzkim jest kontynuacją relacji regionalnych organizacji samorządowych, rozpoczętych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski podczas spotkania 17 i 18 września w Poznaniu. Kolejne konsultacje potwierdzają potrzebę powyższych spotkań, które w sposób efektywny pozwalają na wypracowywanie istotnych opinii i propozycji, które sukcesywnie przekazywane są do centralnych ośrodków decyzyjnych. O umiejętności porozumienia organizacji świadczy podjęcie decyzji uczestników dyskusji o wyspecjalizowaniu poszczególnych podmiotów w określonych obszarach tematycznych, przygotowanie stanowisk i opinii na temat proponowanych rozwiązań i wymiana efektów swojej pracy pomiędzy regionalnymi korporacjami samorządowymi. Liczymy na to, że efekty takiej strategii pozwolą na lepsze wykorzystanie swoich zasobów i realny wpływ na poprawę jakości usług świadczonych przez samorząd lokalny.
Do pobrania: Wspólne stanowisko regionalnych korporacji samorządowych dot. prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

SPOTKANIE SZEFÓW ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W OPOS - POZNAŃ 17-18.09.2012

Spotkanie szefów organizacji działających w OPOS w Poznaniupoznan1Biorąc pod uwagę potrzebę przedyskutowania i wpłynięcia na istotne dla samorządu lokalnego sprawy,Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zrealizowało w dniach  17-18 września br. w Poznaniu spotkanie regionalnych organizacji samorządowych.  
W Polsce oprócz korporacji krajowych, ważną rolę w lobbingu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego odgrywają organizacje regionalne, które mają wiele pomysłów na poprawę jakości przestrzeni legislacyjnej w której funkcjonują. Podczas spotkania przedstawiciele m.in Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego dyskutowali na najbardziej palące dla samorządu tematy. Partnerami merytorycznymi spotkania byli przedstawiciele Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. w postaci mecenasa Macieja Kiełbusa i mecenasa Jędrzeja Bujnego oraz Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.które reprezentował  Wiceprezes Dariusz Antczak
poznan4Zgodnie z agendą pierwszym tematem dyskusji była Ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Założenia dokumentu, podobnie jak w całym środowisku, wśród uczestników dyskusji wzbudziło wiele kontrowersji. Samorządowcy opowiedzieli się przede wszystkim za wykreśleniem art. 6e zakazującego udzielania zleceń na odbiór odpadów komunalnych spółkom z udziałem gminy inaczej niż w drodze przetargu. Dużym problemem może być również prawdopodobna egzekucja opłat od mieszkańców i koszty z tym związane. Przedstawiciele organizacji samorządowych odnieśli się także do pogarszającej się sytuacji w szpitalach, związanej szczególnie z Ustawa o działalności leczniczej z lipca 2011 roku, która ogranicza możliwości szpitali w zakresie zarządzania długiem oraz zwiększa odpowiedzialność finansową JST za podległe im jednostki ochrony zdrowia.
Dużą część konsultacji stanowiły rozmowy dotyczące finansów publicznych, w szczególności dotyczących realizacji zadań oświatowych. Uczestnicy spotkania jednogłośnie uznali, że główny problem stanowi nadal obowiązująca Karta Nauczyciela, dokument anachroniczny i nieodpowiadający dzisiejszym potrzebom i możliwościom finansowym organów prowadzących. Sformułowany został silny apel, który określił największe problemy, destrukcyjnie wpływające na poziom finansów samorządowych. Ważny dla finansów wielu jednostek jest problem kosztów konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych. Ustalono, że niezbędne są zmiany prawa, które aktualnie obarcza wiele gmin obowiązkiem ponoszenia kosztów związanych z oświetleniem dróg publicznych, które należy uświadomić decydentom.
poznan3Sformułowane z regionalnej perspektywy wnioski i uwagi zostaną przekazane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz najwyższym decydentom państwowym. Dużą wartością dla efektów spotkania ma różnorodność problemów, z jakimi mierzą się samorządy w poszczególnych regionach oraz oryginalne sposoby radzenia sobie z zaistniałymi wyzwaniami. Zastosowanie sprawdzonych rozwiązań, może usprawnić działania JST również w innych regionach. Liczymy na to, że spotkanie pozwoli również wzmocnić pozycję regionalnych organizacji samorządowych w krajowej przestrzeni lobbingowej. Mamy nadzieję, że uwagi, będące odzwierciedleniem nastrojów i tendencji panujących w całym środowisku samorządu lokalnego, wesprą proces poprawy warunków w jakich funkcjonują członkowie regionalnych organizacji samorządowych. W opinii organizatorów i uczestników spotkania, regionalna perspektywa pozwoliła dostrzec wiele problemów środowisk samorządowych, a spotkanie wiodących organizacji regionalnych pomogło skoordynować działania, które pozwolą wpłynąć na rzeczywistość legislacyjną. Wszystkie spostrzeżenia i  ustalenia zostaną przekazane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, w celu wpłynięcia na proces polepszania jakości prawa.
poznan5Do pobrania: Stanowisko w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania oświaty
SPOTKANIE DYREKTORÓW BIUR OPOS - WARSZAWA 27.01.2015

Spotkanie dyrektorów biur OPOS w WarszawieW siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, w dniu 27 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie dyrektorów biur organizacji działających w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych.  Posiedzenie konsultacyjne zostało zrealizowane, przy udziale Wiceministra Bogdana Dombrowskiego. Istotnym elementem konsultacji był projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i zmianie innych ustaw. Ten obszerny dokument w sposób szczególny wpływać będzie na codzienną pracę JST. Obecny na spotkaniu Wiceminister podkreślił wolę Resortu konsultacji tego i innych projektów z szeroką grupą środowisk samorządowych, licząc na konstruktywne propozycje w tej sprawie. Przedstawiciele organizacji tworzących OPOS ustalili, że elementy projektu ustawy zostaną zaopiniowane, a efekt prac organizacji zostanie zebrany przez Związek Gmin Pomorskich i przekazany ośrodkom decyzyjnym.
Ponadto zgromadzeni ustalili, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Zarządów członków OPOS, które w dużej mierze dotyczyć będzie powyższego projektu ustawy. Dla oczekiwanego efektu lobbystycznego, w spotkaniu powinien uczestniczyć Wiceminister MAiC Marek Wójcik.
Dyrektorzy biur dyskutowali również na temat obchodów 25-lecia funkcjonowania samorządu lokalnego. Ustalono, że członkowie OPOS zrealizują różne wydarzenia indywidualnie, z wykorzystaniem różnych formuł.

SPOTKANIE DYREKTORÓW BIUR OPOS - STRYKÓW 24.07.2014

Spotkanie dyrektorów biur OPOS w Strykowiestrykow2W Strykowie, 24 lipca 2013 roku, spotkali się dyrektorzy biur najaktywniejszych regionalnych organizacji zrzeszających samorządy: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.
Jest to konsekwencja odbywających się od roku spotkań Przewodniczących tych organizacji, którzy podczas wspólnych dyskusji wypracowują metody zwiększenia skuteczności działań na rzecz JST połączonych wspólnym interesem.
Podczas spotkania uczestnicy opracowali propozycję listy najważniejszych problemów, które będą przedmiotem wspólnych prac w bieżącym i następnym roku. Wśród nich znalazły się kwestie związane z: finansowaniem oświaty, z wdrażaniem nowych zasad gospodarowania odpadami, uwagi do projektów przepisów dotyczących ustroju gmin (prezydencki i rządowy), założenia nowego okresu alokacji funduszy UE a także problematyka korytarzy przesyłowych.
strykow1Omówiono również założenia do dalszych działań, które łączy idea „wspólnej sprawy”, wypływająca bezpośrednio z regionalnych organizacji samorządowych. Propozycje te zostaną w najbliższym czasie przedstawione Zarządom wszystkich współdziałających stowarzyszeń i związków.
Kolejne spotkanie Przewodniczących oraz Dyrektorów Biur wspólnie działających organizacji samorządowych odbędzie się jesienią br., a jego gospodarzem będzie Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego.

Prace | USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

07.08.2014 | OPINIA Regionalnych Organizacji Samorządowych* współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 07.08.2014 DO POBRANIA: OPINIA | Pismo do Posła Tadeusza Arkita | Uwagi Związek Gmin Lubelszczyzny
07.10.2014 | OPINIA Regionalnych Organizacji Samorządowych* współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 07.10.2014  DO POBRANIA: OPINIA
20.10.2014 | Spotkanie Zespołu Branżowego ds. Odpadów, Warszawa
23.10.2014 | OPINIA Regionalnych Organizacji Samorządowych* współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 10 października 2014 roku ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, z dnia 23.10.2014 DO POBRANIA: OPINIA
aktualizacja w toku...

Prace | Prawo Energetyczne

Prace | NOWELIZACJA USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM (MAiC)

aktualizacja w toku...

Prace | PREZYDENCKA USTAWA O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

aktualizacja w toku...

Więcej artykułów…

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr