O ZGL

Administrator. Opublikowano w ZGL

 

Kim jesteśmy?

Związek Gmin Lubelszczyzny jest stowarzyszeniem, które powstało w 1995 roku z inicjatywy 26 gmin wiejskich byłego województwa lubelskiego. 
Ze względu na charakter założycieli przyjęło wtedy nazwę Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny. Zmiana nazwy nastąpiła w 1998 roku po przystąpieniu do Stowarzyszenia kilku miast naszego województwa. Po reformie administracyjnej Polski, która nastąpiła w 1999 roku, do Związku przystąpiły gminy z dawnych województw: bialskiego, chełmskiego i zamojskiego. Związek jest Stowarzyszeniem dobrowolnym, w związku z czym liczba jego członków ciągle ulega zmianie. Obecnie należy do nas 89 gmin. Formalnie, wolę przystąpienia do Związku wyraża Rada danej Gminy w formie uchwały, a jej przedstawicielem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo osoba przez nich upoważniona.

Przewodniczącym Związku w latach 1995-2006 był P. Kazimierz Gorczyca (Wójt Gminy Jastków), w latach: 2006-2010 - P. Zdzisław Antoń, Wójt Gminy Niedrzwica Duża.

Od maja 2011 roku funkcję tą pełni P. Jan Mołodecki (Wójt Gminy Hrubieszów), obecnie Czonek Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego.

Dlaczego warto działać razem?

Głównym celem działalności Związku jest reprezentowanie i obrona interesów gmin. Problemy dotykające nasze samorządy dla wszystkich są takie same, niezależnie od liczby mieszkańców czy wielkości budżetów. Różni je tylko skala. Każde podejmowane przez Związek działanie dotyczy wszystkich gmin i rezultaty aktywności Związku docierają do wszystkich samorządów Lubelszczyzny.

Jednak im więcej gmin zaangażuje się w bieżącą działalność Związku, i im więcej Członków będzie liczyło stowarzyszenie tym nasz głos będzie silniejszy.

Podejmowanie przez Związek takich i podobnych działań jest procesem wymagającym ciągłego monitorowania zmieniających się przepisów, pojawiających się nowych możliwości i zagrożeń. Wymaga to zarówno nakładów finansowych (pochodzących ze składek członkowskich) jak i zaangażowania samych samorządów – w swoich działaniach bazujemy na doświadczeniu samorządowców z naszych Gmin Członkowskich.

ludzie

Działalność

Na mocy Statutu członkiem Związku Gmin Lubelszczyzny może być każda gmina. Jednak warunkiem przyjęcia jest podjęcie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Związku. Przyjęcie w gminy do Stowarzyszenia potwierdza Zarząd ZGL.

Członkowi Związku Gmin Lubelszczyzny przysługuje, przede wszystkim:
Prawo do udziału w Zgromadzeniu 
Regionalnym z głosem stanowiącym
Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku
Prawo do pomocy prawnej ze strony Związku (w zakresie określonym przez Związek)
Prawo do zgłoszenia wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał
Prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku (na zasadach określonych przez Zarząd).
Członkowie Związku obowiązani są do działania zgodnego z przepisami Statutu, aktywnego udziału w pracy jego organów oraz do płacenia składek związkowych, których wysokość dla gmin ustala Zgromadzenie Regionalne członków ZGL proporcjonalnie do liczby ludności w gminie. Składki członkowskie przepadają na korzyść Związku w razie ustania członkostwa.

Liczba mieszkańców
20 tyś.  20-30 tyś. 30-50 tyś. 50-100 tyś.  powyżej 100 tyś. 
0,35 zł
od mieszkańca
w stosunku rocznym
7 tys. zł
w stosunku rocznym

RYCZAŁT
8 tys. zł
w stosunku rocznym
RYCZAŁT
10 tys. zł
w stosunku rocznym
RYCZAŁT
15 tys. zł
w stosunku rocznym
RYCZAŁT

Członkostwo Związku ustaje na skutek wystąpienia (z upływem sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło pisemne zgłoszenie wypowiedzenia skierowanego do Zarządu Związku) lub wykreślenia ze Związku. Wykreślenie ze Związku następuje w przypadku zalegania z płaceniem składki członkowskiej pomimo pisemnego wezwania przez ponad 6 miesięcy oraz gdy członek nie utrzymuje więzi ze Związkiem przez ponad rok. Od uchwały Zarządu o wykreśleniu członka ze Związku przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Regionalnego w terminie 30 dni od momentu doręczenia uchwały.

Reprezentantem gminy w ZGL jest WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH /Klauzla informacyjna RODO, Polityka prywatności (cookies)/ W ZWIĄZKU GMIN LUBESZCZYZNY

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr