Zarząd

Administrator. Opublikowano w ZGL

Zarząd Związku Gmin Lubelszczyzny

Kadencja 2019-2024

Przewodniczący: Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego 

ZARZĄD: 
Wiceprzewodniczący: Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
Wiceprzewodniczący: Andrzej Wojewódzki, Sekretarz, Miasto Lublin
Grzegorz Kapica, Burmistrz Miasta Józefów nad Wisłą 
Janusz Rosłan, Burmistrz Miasta Biłgoraj 
Tomasz Zając, Wójt Gminy Hrubieszów 
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
Magdalena Wójcik, Wójt Gminy Mełgiew
Stanisław Gołębiowski, Wójt Gminy Końskowola
Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lubartów 
Edyta Gajowiak-Powroźnik, Wójt Gminy Krasnystaw

Kadencja 2015-2018

Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów, Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
Anna Wojtas, Wójt Gminy Wysokie
Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
Grzegorz Kapica, Wójt Gm. Józefów n. Wisłą
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Janusz Bodziacki, Burmistrz Lubartowa
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin (na podst. §23ust.3a Statutu Związku Członkiem Zarządu jako reprezentant Miasta Lublin)

Kadencja 2011-2015

Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów - Przewodniczący Zarządu Związku

Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego, I Wiceprzewodniczący
Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice, II Wiceprzewodniczący

Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Michał Dec, Zastępca Burmistrza Biłgoraja
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Ryszard Smerdel, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Grzegorz Teresiński, Wójt Gminy Wilków
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Antoni Wawryca, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin

Informacje ogólne

Pracami Zarządu kierują Przewodniczący Zarządu, a w Jego zastępstwie I lub II wiceprzewodniczący. Oni też reprezentują Związek na zewnątrz.
Przewodniczący Zarządu wybierany jest przez Zgromadzenie Związku, spośród wójtów/burmistrzów/prezydentów miast – gmin członków Związku.
Zgodnie ze Statutem Związku Gmin Lubelszczyzny (§ 23) Zarząd składa się z 8 do 12 członków wybieranych przez Zgromadzenie Regionalne z zastrzeżeniem, że gmina Lublin ma prawo do obsadzenia jednego miejsca w Zarządzie poza trybem wskazanym powyżej.
Do Zarządu mogą być wybrani wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej – będący przedstawicielami gmin – członków Związku.

Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.

Zarząd na wniosek Przewodniczącego Zarządu wybiera ze swojego grona I i II Wiceprzewodniczącego. Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego może nastąpić w każdym czasie, na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
Tryb przeprowadzenia wyborów członków Zarządu określa ordynacja wyborcza uchwalana przez Zgromadzenie Regionalne.
Odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Zarządu.

W wypadku odwołania członka Zarządu Związku z funkcji wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta –członkostwo członka Zarządu w Zarządzie Związku ustaje.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku.

Zespoły

Zarząd może powoływać zespoły dla realizacji zadań Związku.
Zespoły robocze są powoływane dla zbadania określonej sprawy. Uchwała Zarządu o powołaniu zespołu określa odpowiednio przedmiotowy zakres jej działalności, jej skład oraz termin ukończenia jej prac. Zespoły mogą zwracać się do członków Związku o udzielenie informacji lub przedstawienie dokumentów, dotyczących spraw będących przedmiotem zainteresowania komisji.
Zespoły przedkładają sprawozdanie Zarządowi.
Zarząd może ustalić wynagrodzenie dla członków zespołów, którzy nie są przedstawicielami członków Związku.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr