Zgromadzenie Regionalne

Administrator. Opublikowano w ZGL

Informacje ogólne

Zgromadzenie Regionalne jest najwyższą władzą Związku.
Gminy członkowie Związku są reprezentowane w Zgromadzeniu Regionalnym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Każdemu członkowi w Zgromadzeniu przysługuje 1 głos. Zgromadzenie Regionalne obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Regionalne zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok /sesja absolutoryjna budżetowa. Nadzwyczajne Zgromadzenie Regionalne może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie. Nadzwyczajne Zgromadzenie Regionalne zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 1/5 członków Związku zawierający proponowany porządek obrad, na wniosek Komisji Rewizyjnej zawierający porządek obrad, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w celu uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej gdy liczba członków tych organów Związku zmniejszy się do połowy.

Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Regionalnego powinien być złożony na piśmie z podaniem celu jego zwołania. W tym przypadku Nadzwyczajne ZR winno być zwołane w terminie sześciu tygodni od daty złożenia wniosku Zarządowi lub stwierdzenia obniżenia liczby członków organów Związku. 

O czasie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Regionalnego członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie na co najmniej jeden miesiąc przed terminem obrad. O czasie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Regionalnego członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem obrad. 3. Porządek obrad zgromadzenia regionalnego przygotowuje Zarząd.

Członkowie Związku mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Regionalnego. Za zgodą bezwzględnej większości Zgromadzenia Regionalnego poszerzenie porządku obrad jest możliwe do momentu jego przyjęcia. Zgromadzenie Regionalne może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Obrady Zgromadzenia Regionalnego prowadzi Przewodniczący wybierany każdorazowo spośród przedstawicieli gmin – członków Związku. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zgromadzenia Regionalnego.

Zgromadzenie Regionalne może podejmować uchwały w wypadku gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa ogólnej liczby członków.
W wypadku gdy Zgromadzenie Regionalne nie dojdzie do skutku ze względu na brak więcej niż połowy ogólnej liczby członków, odbywa się Zgromadzenie Regionalne w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, jedną godzinę później niż przewidywała uchwała Zarządu o zwołaniu Zgromadzenia Regionalnego w pierwszym terminie. Zarząd w zaproszeniach na Zgromadzenie Regionalne umieszcza zawsze powyższą informację (która jednocześnie stanowi treść § 20 ust. 2 Statutu Związku). W drugim terminie Zgromadzenie Regionalne może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Głosowanie na Zgromadzeniu Regionalnym odbywa się w sposób jawny z wyjątkiem wyborów do organów Związku. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na zgromadzeniu Regionalnym zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Regionalnego należą:

a) kształtowanie działalności programowej Związku,
b) uchwalenie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Regionalnego, regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, ordynacji wyborczej oraz dokonywania w nich zmian,
c) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz członków Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalenie budżetu Związku,
e) uchwalenie wysokości i terminów płatności składek członkowskich i opłat od członków,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i rocznego bilansu finansowego oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
g) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykreślenia członka ze Związku,
i) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Związku i przeznaczenia jego majątku,
j) określanie maksymalnej kwoty zobowiązań finansowych i kredytów, o których zaciągnięciu może decydować Zarząd bez zgody Zgromadzenia Regionalnego,
k) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub przystąpienia do podmiotów gospodarczych,
1) stwierdzanie obsadzenia miejsca w Zarządzie przez gminę Lublin.

XXVIII Zwyczajne Zgromadzenie Regionalne Sprawozdawczo Wyborcze Związku Gmin Lubelszczyzny, 25 czerwca 2015

Wyniki wyborów do organów Związku Gmin Lubelszczyzny
W dniu 25 czerwca 2015 roku w Lublinie,  Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny wybrało przedstawicieli do organów stowarzyszenia.
Przewodniczący Zarządu:

Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów,

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
Anna Wojtas, Wójt Gminy Wysokie
Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
Grzegorz Kapica, Wójt Gm. Józefów n. Wisłą
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Janusz Bodziacki, Burmistrz Lubartowa
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin (na podst. §23ust.3a Statutu Związku Członkiem Zarządu jako reprezentant Miasta Lublin)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Tomasz Zając, Burmistrz Hrubieszowa
Lech Bojko, Wójt Gminy Werbkowice
Krzysztof Chilczuk, Wójt Gm. Podedwórze
Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska
Roman Radzikowski, Wójt Gminy Łaziska

XXVIV Zwyczajne Zgromadzenie Regionalne Sprawozdawczo Wyborcze Związku Gmin Lubelszczyzny, 6 maja 2011

Wyniki wyborów do organów Związku Gmin Lubelszczyzny
W dniu 6 maja 2011 roku, Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny wybrało przedstawicieli do organów stowarzyszenia.

 • Przewodniczący Zarządu Związku:

  Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów



 • Zarząd:
  Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego,
  Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice,
  Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
  Michał Dec, Zastępca Burmistrza Biłgoraja
  Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
  Ryszard Smerdel, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
  Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
  Grzegorz Teresiński, Wójt Gminy Wilków
  Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
  Antoni Wawryca, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
  Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin



 • Komisja Rewizyjna
 Krzysztof Chilczuk, Wójt Gminy Podedwórze

 Tadeusz Garaj, Burmistrz Hrubieszowa

Grzegorz Kapica, Wójt Gminy Józefów n. Wisłą

Mirosław Krzysiak, Wójt Gminy Spiczyn

Radosław Szumiec, Zastępca Burmistrza Lubartowa

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
[email protected]

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr